Vedtekter

Vedtekter for Ørekroken Båtforening.

01. Foreningens navn er Ørekroken Båtforening, og har sitt tilhold på Kirkøy, Hvaler.

02. Foreningens formål er anlegg og drift av brygge i Ørekroken, Kirkøy.

03. Som medlemmer kan opptas fastboende og hytteeiere som naturlig sokner til Ørekroken og har behov for bryggeplass.

04. Søknad om medlemskap sendes styret for behandling. Foreningen har en venteliste hvor de som søker båtplass oppføres etter ansiennitet. Venteliste vil ligge ute på foreningens hjemmesider. I tilfelle en søknad blir avslått, kan søknaden innbringes for Generalforsamlingen som avgjør søknaden med endelig virkning. Ventelisteplasser har møterett, men ingen stemmerett i foreningen.

05. Båtplass og ventelisteplass følger eiendommen. Et medlem som er tildelt båtplass kan ikke overdra denne uten i forbindelse med salg av eiendommen. Styret kan dispensere for denne bestemmelsen.

06. Generalforsamlingen fastsetter hvilken årlig avgift som skal betales til bryggens vedlikehold.

07. Hvis et medlem ikke betaler innskudd eller årlig avgift har styret rett til å overdra vedkommende båtplass til andre. Forutsetningen er at angjeldende medlem er underrettet om skyldig bidrag. Styret plikter å varsle om eksklusjon på dette grunnlag i form av rekommandert brev. Det gis ingen ytterligere betalingsfrist utover 14 dager fra rekommandert brev er sendt.

08. Den daglige ledelse tillegges styret, som dog ikke må foreta disposisjoner av større økonomisk art uten at dette er godkjent av ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling.

09. Styret består av formann og minimum 3 medlemmer. Eieren av Utgård (Gnr. 23 Bnr. 39) har møterett i styret. Styret velges av Generalforsamlingen. Foreningen forpliktes av formannen og 1 styremedlem i felleskap.

10. Foreningens øverste myndighet er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juli måned og har å behandle:

a. Styrets årsberetning

b. Regnskap

c. Valg av styre

d. Fastsettelse av årlig vedlikeholdsavgift

e. Valg av revisor

f. Andre saker som er nevnt i innkallelsen

11. Generalforsamlingen innkalles med minst 14 dagers varsel og på den måte som styret finner hensiktsmessig. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når styret eller minst 10 medlemmer finner det nødvendig. Den ekstraordinære Generalforsamlingen kan bare behandle saker som er satt opp i innkallelsen. Innkallelse for øvrig som til ordinær generalforsamling.

12. Vedtektsendringer Endringer i vedtektene må vedtas på generalforsamlingen og være varslet i innkallelsen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte til Generalforsamlingen.

13. Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av ordinær Generalforsamling med minst to tredjedels flertall. Minst tre fjerdedeler av medlemmene må være tilstede eller ha avgitt skriftlig votum til styret. Dersom foreningen oppløses, disponerer årsmøtet over foreningens aktiva.

14. Avslutning av medlemsforholdet Om et medlem ønsker å si opp sitt medlemskap i foreningen, har medlemmet krav på tilbakebetaling av 1/71-del av bryggas verdi på det aktuelle tidspunkt. Ved eksklusjon tilbakebetales 1/71-del av bryggas verdi på det aktuelle tidspunktet med fratrekk av utestående samt et administrasjonsgebyr.

15. Fremleie av båtplasser Fremleie skal kun skje til personer som oppfyller kravene i Vedtektenes punkt 03.

Om et medlem velger å låne ut/leie ut båtplassen til andre, har medlemmet en meldeplikt til styret. Herunder skal det meldes fra om hvem som vil disponere plassen og for hvilken periode samt evt. leie. Ventelisteplasser bør prioriteres ved en slik fremleie.

16. Plikter og rettigheter for medlemmer For å unngå fare eller skade på havneanlegg, andre båter eller personer, plikter bryggeplasseier å sørge for: - å føre regelmessig tilsyn med sin båt og øse om nødvendig - å holde sin båt behørig fortøyd og fendret i henhold til foreningens fortøyningsreglement - at opplagsplassen er ryddet rundt sin egen båt - å varsle om båter som er i ferd med å slite seg/synke og evt. andre forhold som bør endres Det er til enhver tid bryggeplasseier som har det juridiske og økonomiske ansvar for båten som er plassert på bryggeplassen, også ved fremleie. Reaksjonsmåter: Medlemmer som unnlater å rette seg etter foreningens vedtekter, fortøyningsreglement eller rettmessig pålegg fra styret, kan gis skriftlig advarsel. Om ikke dette hjelper, kan styret velge å ekskludere medlemmet fra foreningen for en viss tid eller i grovere tilfeller, for alltid. Styrets avgjørelse kan påklages til Generalforsamlingen med en frist på tre uker. Klage sendes styret som kan endre eller oppheve sin avgjørelse. Fastholdes avgjørelse oversendes saken til Generalforsamlingen som tar den endelige beslutning.

Vedtektene er sist revidert ved generalforsamling lørdag 17. juli 2021